Adatkezelési tájékoztató

 1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Bebesi-Horváth Kata e.v (székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 13.2.em.14., nyilvántartási szám: 301001083; adószáma: 66030946-1-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

 1. Az adatkezelő megnevezése

 

Név: Bebesi-Horváth Kata e.v
Székhely és levelezési cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 13.2.em.14.
Telefonszám: +3630-2093597
Email cím: info@bebeszelo.hu

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Megrendelés. A megrendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • név,
 • saját e-mail cím,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a https://bebesibeszedtechnika.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a megrendeléssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

 

4.3. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1. A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a megrendelés beküldésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A kezelt adatok Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, a lentiek szerint rögzített esetben és módon kerülhet sor.Az Ügyfél bármikor jogosult tárolt adatainak törlését kezdeményezni a Szolgáltatónál, amely kérést a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a kérés beérkezését követően 8 napon belül teljesít. A Szolgáltató jogosult az adott Ügyfél adatait haladéktalanul törölni, ha az Ügyfél valótlan adatokat adott meg a megrendelés során jogszabálysértést követ el, vagy magatartásával más személyek jogát vagy jogos érdekét sérti. A Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítésének teljes időtartama alatt ellenőrizni, hogy a felhasználó (Ügyfél) által megadott adatok valósak-e.

 

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

6.1. Az adatokat a Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. Adatkezelők:

 

Adatkezelő Székhely Adatfeldolgozási tevékenység
MPL Csomagszállítás
Dutkai Gergely e.v. 2094, Nagykovácsi Akácfa u. 5 Rendszerfejlesztés
 – Hírlevél küldés
Rendszer üzenetek küldése
Pető Gabriella ev. 1172 Budapest, XXVI. utca 24.
Adószámom: 61169195-142
Könyvelés

 

6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 1. A Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

 

7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Bebesi-Horváth Kata e.v

1146 Budapest, Dózsa György út 13.2.em.14.

Email cím: info@bebeszelo.hu

 

 

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

 

7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

7.5. A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. E-mail címek felhasználása

 

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

 

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

 

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot  a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.